Uitslagen 2024

Deelnamereglement

Individuele deelnemers Alfa Laval Stevensloop

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).

1.2.Evenement: de door de Stichting Zevenheuvelenloop te organiseren Stevensloop.

1.3.Organisatie: de bij de Atletiekunie aangesloten Stichting Zevenheuvelenloop.

Artikel 2. Deelname

2.1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.

2.2. Voor de Deelnemer aan de Bedrijvenloop geldt aanvullend op dit reglement het Bedrijvenloopreglement. Deelnemers aan de Bedrijvenloop nemen ook deel aan het individueel klassement.

2.3. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier. Bij het op andere wijze overdragen van startnummer is de Organisatie gerechtigd een bedrag van 25,00 euro af te schrijven van de rekening van de Deelnemer.

2.4.De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.5. De Organisatie heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

2.6. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

2.7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.

2.8. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.

2.9. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.

2.10. Voor de Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringvoorwaarden die op de website van de Organisatie gepubliceerd staan.

2.11. De deelnemer heeft buiten de gevallen waar de annuleringsregeling in voorziet geen recht op restitutie of vermindering van het betaalde inschrijfgeld, ook niet indien hij om wat voor reden dan ook niet aan de tocht   evenement deelneemt, gediskwalificeerd wordt of van (verdere) deelname door de organisatie wordt uitgesloten.

2.12. Indien de Organisatie gehouden is het Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten, of de route op bepaalde delen te wijzigen of in te korten, vanwege een reden die haar niet kan worden toegerekend, dan is sprake van overmacht. Onder Overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: afgelasting waardoor het Evenement niet door kan gaan, gestaakt wordt of wordt ingekort vanwege: weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, verstoring van digitale infrastructuur, het intrekken van de vergunning van overheidswege, epidemieën en pandemieën. Als het evenement onverhoopt geen doorgang kan vinden om welke redenen dan ook, zetten wij ons in om het evenement op een ander moment door te laten gaan. Als dat niet binnen een redelijke termijn lukt is de Organisatie gerechtigd om de door haar in het kader van het Evenement reeds gemaakte kosten te verrekenen met het inschrijfgeld.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1.Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.

3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Limiet

4.1. Voor de halve marathon gelden op het 5 km-, 10 km, 15km en 20 km en finishpunt gelden tijdslimieten (netto tijden, zie A-B-C). Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Organisatie.

4.2. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient over het fietspad/stoep terug te keren. Ook iedereen die zich achter de politie bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de politie en de ‘bezembus’/materiaalwagen worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.

4.3. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezembus.

Artikel 5. Uitslagen

5.1. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de netto tijd.

5.2. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.

5.3. Deelnemers die de mastersleeftijd hebben, kunnen uitsluitend vóór de wedstrijd (bij inschrijving) kenbaar maken, dat zij niet in de masterscategorie maar in de seniorencategorie ingedeeld willen worden. 

Artikel 6. Algemeen

6.1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute vanaf het station naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.

6.2. Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

6.3. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Bij inschrijving geven Deelnemers aan of ze hiervoor toestemming verlenen.

6.4. De Organisatie heeft een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen en te filmen op het parcours. Iedereen kan in de week na het evenement persoonlijke foto’s en video’s zonder extra kosten downloaden. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.

6.5. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s.

6.6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

6.7. De Organisatie hanteert een privacyreglement waarin is opgenomen welke gegevens van de Deelnemer door de Organisatie verwerkt worden. Door inschrijving verklaart de Deelnemer zich tevens akkoord met de toepasselijkheid van dit privacyreglement en geeft hij toestemming tot het verwerken van de door de Deelnemer verstrekte gegevens door de Organisatie. 

6.8. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

 

Artikel 7. Privacyverklaring

Je kunt de privacyverklaring van de Stichting Zevenheuvelenloop hier inzien.